Slovníček marketingových pojmů

Porozumět zkratkám a výrazům vyskytujících se v marketingu, reklamě a médiích nemusí být snadné. Přinášíme stručný slovníček mediálních a marketingových pojmů.

Média, internet, marketing

V mediálním plánování je mnoho odborných výrazů a ukazatelů. Mediální a marketingový slovníček nabízí výběr pojmů a zkratek, s kterými se inzerent setkává při tvorbě marketingové strategie či mediaplánu.

Afinita

Afinita (TAI, Target Affinity Index, vhodnost) je porovnávací ukazatel efektivnosti konkrétního média či skupiny médií. Afinita udává poměr procenta cílové skupiny, která sleduje dané médium k procentu celkové populace sledující dané médium: afinita = 1 - médium je relativně sledované stejně cílovou skupinou a celkovou populací; afinita > 1 - médium je relativně sledovanější cílovou skupinou než celkovou populací; afinita < 1 - médium je relativně méně sledovanější cílovou skupinou. Obvykle se údaj používá jako srovnávací ukazatel u tištěných a televizních mediatypů.

Affiliate marketing

Affiliate marketingem se označují veškeré marketingové aktivity odměňované procenty (nebo pevnou částkou) z prodeje výrobků či služeb (obvykle z  objednávky či registrace). Poskytovatel reklamního prostoru (médium) je tak hodnocen provizí za skutečně proběhlé obchody, nikoliv tedy za pouhé zobrazování reklam.

ATL

ATL (Above The Line) je nadlinková komunikace. Je to forma marketingové komunikace využívající mediatypy (televize, rádio, internet, tisk, outdoor) pro klasickou placenou reklamu (spoty, plošné inzeráty, plakáty).

ATS

ATS (Average Time Spent) značí průměrnou dobu trávenou u konkrétního média (televize, rádia, internetu), udává se v sekundách. Ukazuje, kolik času trávili v lidé ze zvolené cílové skupiny sledováním určitého televizního pořadu, poslechem rádiové stanice nebo návštěvou internetové stránky.

ATS relative

ATS relative je průměrná doba strávená u konkrétního média (televize, rádia, internetu) těmi diváky, kteří dané médium alespoň někdy sledovali, zapnuli. Nezapočítává se tedy (narozdíl od ATS) ta část cílové skupiny, která dané médium vůbec nesleduje.

B2B

B2B (Business To Business) je marketing, kdy cílovou skupinou nejsou široké masy lidí, ale společnosti, firmy, korporace, kanceláře.

B2C

B2C (Business To Consumer) je marketing, kdy cílovou skupinou jsou široké cílové skupiny lidí. Typickými představiteli B2C jsou FMCG produkty.

Barter

Barter je přeneeně výměnný obchod. Mezi obchodními stranami nedochází k finančnímu plnění, ale například protihodnotu je zboží nebo služby.

Behaviorální marketing

Behaviorální marketing je pojem pro komplexní analyzování zákazníkova chování pro větší marketingovou efektivitu. Je to spíše internetový pojem.

Benchmark

Benchmark je srovnávací hodnota určité veličiny. Měrná značka, podle které budeme srovnávat.

Bounce rate

Bounce rate je pojem z internetového marketingu. Udává procento návštěvníků webu, kteří web ihned po vstupu opustili. Zjistili například, že to není správná stránka, kterou hledali.

Brand

Brand je přeneseném smyslu značka (míněno v obchodním kontextu). Zahrnuje název, logo, slogan a design spojený se značkou nebo specifickým produktem.

BTL

BTL (Below The Line) je podlinková komunikace. Je to forma pro nemasové formy komunikace. Charakterizuje je přesnější zacílení cílové skupiny (přímý marketing, reklama v místě prodeje (POS), sales promotion, sampling).

Buzzmarketing

Buzzmarketing je marketing zaměřený na vyvolání rozruchu, bzukotu, hukotu okolo určité značky (produktu, společnosti, akce). Jeho cílem je poskytnout téma pro diskusi mezi lidmi a v médiích. Za součást buzzmarketingu lze označit i virální marketing (šíření sdělení v online prostředí) a guerilla marketingu.

Channel Neutral Planning

Přístup, kdy se nejprve stanoví cíle kampaně a její strategie a pak teprve kanály, kterými bude komerční sdělení šířeno.

Cílová skupina

Cílová skupina (Target Group, Target Audience) je definovaná skupina lidí, kterou se kampaní snažíme zasáhnout. Mimo demografické proměnné je vhodné popis cílové skupiny doplnit i o lifestylové, spotřební nebo psychologické popisy, které umožňují cílovou skupinu účinněji oslovit.

CMYK

Barevný systém zobrazování barev: Cyan, Magenta, Yellow, blacK (azurová, fialová nebo spíše fuchsiová, žlutá a černá).

Cookies

Cookie je malý kód, který si webová stránka prostřednictvím prohlížeče ukládá na PC uživatele za účelem pozdější komunikace. Jedná se třeba o  identifikaci uživatele, uživatelské nastavení čtených sekcí, označení oblíbených článků nebo třeba obsah nákupního košíku. Podle cookies se také dají sledovat čtenosti internetových serverů i jejich sekcí.

Content marketing

Content marketing, neboli obsahový marketing, je součástí tzv. inbound marketingu. Jde o získávání a udržení zákazníků pomocí tvorby relevantního a  atraktivního obsahu. Podstatou je pravidelné a cílené poskytování hodnotných informací zákazníkům s cílem získat jejich loajalitu.

CPA

CPA (Cost per Action) je způsob placení za reklamu. Zadavatel reklamy platí až v  případě, kdy uživatel (na základě reklamy) provede stanovenou akci (registraci, objednávku zboží, vyplnění formuláře apod.).

CPE

CPA (Cost per Engagement) je cena za interakci, neboli zapojení uživatelů. Jedná se o velmi netradiční platební model za reklamu na internetu, který je zatím spíše ve fázi testování. Zadavatel reklamy neplatí za imprese ani kliky, ale za to, když uživatel s jeho reklamou provádí určité interakce.

CPP

CPP (Cost per Point) je cena za zasáhnutí 1 % cílové skupiny. To samé jako cena za 1 GRP, za jeden procentní bod sledovanosti. Používá se zejména v TV k určení ceny televizní reklamy. Rovněž může sloužit k porovnání cenové nákladnosti různých televizních strategií.

CPT

CPT (Cost per Thousand), v zahraničí spíše CPM, se používá v tisku a televizi, kde znamená cenu za tisíc oslovených čtenářů. Podobně na internetu znamená cenu za tisíc "zobrazení" reklamy.

CPT je používáno jako porovnávací ukazatel nákladnosti reklamy na konkrétních serverech nebo tiskových titulech. CPT se však dá přepočítat i v TV, rádiu a dalších médiích.

Důležité je počítat CPT pro jednu cílovou skupinu za všechna vyhodnocovaná média.

CPV

CPV (Cost per Viewer) je pojem používaný u reklamy v kinech, který označuje cenu za zásah jednoho diváka. Pohybuje se od 1 Kč za diváka výše, běžně okolo 2–4 Kč.

CR

CR, neboli konverze a konverzní poměr, jsou důležité pojmy z oblasti výkonnostního marketingu. Jedná o ukazatele efektivity reklamní kampaně.

Konverze je akce, kterou chceme, aby uživatel internetu na našem webu udělal. Konverzní poměr je poměrem již zmíněných konverzí ku počtu kliků (myšleno kliků na reklamy, které přivedly potenciální zákazníky právě na web inzerenta).

Cross Effect

Cross Effect (Media Channel Cross Effects), neboli efekt napříč mediatypy, popisuje účinek kampaně realizované v jednom mediatypu na výsledky jiného mediatypu v  kampani.

Cross Promotion

Cross Promotion je vzájemná marketingová podpora dvou a více produktů (služeb).

CTR

CTR (Click Through Rate), neboli míra prokliku, je ukazatel, jaké je procento kliknutí na reklamu ze všech impresí (zobrazení) reklamy.

Čtenost

Čtenost je procento cílové skupiny, které četlo konkrétní tiskový titul. Udává se v tisících nebo procentech cílové skupiny. Odpovídá na otázku, kolik lidí četlo konkrétní vydání. Rozlišují se dva základní typy sledované čtenosti: čtenost na vydání, čtenost na období.

Jde o jiné kritérium tištěných médií, než je prodaný náklad. Protože čtenost vyjadřuje, kolik lidí daný titul četlo, nikoli si koupilo.

Daily Reach

Daily Reach je denní zásah. Tento termín se používá hlavně v oblasti rozhlasové, ale i televizní reklamy a znamená zásah média nebo kampaně za jeden den.

Direct marketing

Direct marketing, neboli přímý marketingje je obecný název pro marketingovou komunikaci spočívající v přímém kontaktu mezi zadavatelem a  adresátem. Výchozím bodem je snaha odstranit anonymitu zákazníků, snažit se učinit nabídku co nejpřesněji vyhovující konkrétní skupině oslovených, tzv. personalizace.

DPI

DPI (Dots Per Inch) znamená počet (obrazových) bodů na palec, jinými slovy hustotu nebo jemnost rozlišení obrazu. Hodnota má význam pro kvalitu rozlišení obrázku. Zpravidla platí, že čím vyšší hodnota rozlišení DPI, tím je kvalitnější obrázek.

DTP

DTP (desktop publishing) je označení pro firmu nebo oddělení reklamní agentury připravující dokumenty pro polygrafický tisk.

Efektivní frekvence

Efektivní frekvence je počet zásahů, při kterém jsou reklamy nejúčinnější. Pro každou reklamní kampaň je tato hodnota jiná. Efektivní frekvence záleží na typu produktu, cílové skupině, situaci na trhu, znalosti značky, období, na předchozí mediální podpoře, na aktivitě konkurence a spoustě dalších parametrů.

Event Marketing

Tato forma marketingu využívá různé formy společenských akcí. Cílem Event Marketingu je prohloubit vztahy s  obchodními partnery formou nevšedního zážitku.

FMCG

FMCG (Fast Moving Consumer Goods) je označení pro rychloobrátkové zboží.

GIF

GIF (Graphics Interchange Format§ je grafický formát, který se využívá především pro malé animace a  krátká videa s nízkým rozlišením.

GRP

GRP (Gross Rating Point) je kumulovaná sledovanost v populaci, v široké cílové skupině. Obvykle osoby starší 15 let. Cílová skupina "všichni 15+" je považována za ekvivalent (koupěschopné) populace v ČR, proto se používá jako univerzální, nejširší cílová skupina. Tato veličina vzniká jako součet sledovaností, tj. ratingů jednotlivých inzerátů v kampani, v široké cílové skupině.

Guerilla marketing

Guerilla marketing je nekonvenční forma marketingu (např. šokující, extravagantní, kontroverzní). Cílem je dosáhnout maximálního efektu z minimálních zdrojů.

Imprese

Imprese je zobrazení reklamy a používá se jako ukazatel reklamních kampaní na internetu.

Inbound marketing

Inbound marketing je soubor aktivit, jejichž cílem je oslovit zákazníka atraktivním a přínosným obsahem, tedy nikoliv přímou nabídkou produktu či služby. Pod inbound marketing je možné zahrnout: SEO, sociální sítě, PR články, newslettery, recenze, diskuze, blog.

Internetový marketing

Internetový marketing je komplex strategií propagující jakýkoliv produkt (firmu) na internetu. Spadá do něj webová prezentace firmy (produktu), distribuce produktu, propagace produktu (informativní, imageová).

Klíčová slova

Slova spojená s produktem, značkou nebo webovou stránkou.

Komunikační agentura

Komunikační agentura je novější název pro reklamní agenturu. Komunikační agentura není jen pouhým výrobcem inzerátů, ale tvůrcem komplexní komunikace mezi zadavatelem a jejími potenciálními zákazníky.

Kontextová reklama

Kontextová reklama označuje textové inzeráty, které se zobrazují na základě obsahu stránky. A to na základě toho, jaká klíčová slova daná stránka obsahuje.

Krizová komunikace

Krizová komunikace je komunikace firmy v situaci, kdy je její stabilita či pověst ohrožena negativní publicitou.

Kupláž

Kupláž znamená inzerci ve více titulech jednoho vydavatelství najednou, a to v podobě inzertního produktu. Kupláž znamená lepší cenu. Podmínkou je přitom, aby inzerce vyšla ve stejný okamžik.

Media mix

Rozdělení reklamní kampaně do různých mediatypů. Součástí mediamixu bývají televizní reklamy, rádiové spoty, tiskové a  internetové inzeráty, outdoorová reklama.

Mediální agentura

Mediální agentury se specializující na optimalizaci mediálních kampaní. Mediální agentura je prostředníkem mezi zadavateli reklamy a médii, které nabízejí reklamní prostor.

Mediazastupitelství

Mediazastupitelství jsou společnosti, jejichž podnikání spočívá v nákupu a prodeji reklamního prostoru konkrétních médií. Mediální zastupitelé tak zastupují provozovatele médií při prodeji reklamního prostoru zadavatelům reklamy nebo mediálním agenturám.

Microsite

Webová stránka věnovaná jednomu produktu. Na této stránce se octnou uživatelé, kteří klikli na některý reklamní prvek (banner, odkaz). Bývá jednoúčelově zaměřena a často vytvořena pro potřeby jediné kampaně nebo sezóny.

Millennials

Generace, která dospívá po roce 2000. Bývá také označována za generaci Y či internetovou generaci (iGen).

Mobilní marketing

Mobilní marketing využívá mobilní zařízení, včetně mobilních telefonů, smartphonů či tabletů (respektive jejich služeb).

Nativní reklama

Nativní reklama je online inzertní formát, který připomíná redakční text, ale je vytvořen zadavatelem a není určen pro okamžitý efekt. Zadavatelé tento formát využívají spíše pro univerzální podporu značky.

PV

PV (Page View) je zhlédnutí internetové (webové) stránky.

Penetrace

Penetrace je pojem popisující rozšíření určitého produktu nebo média v populaci (na trhu).

Pixel

Pixel (zkrácení slov picture element) je jednotka velikosti na www. Bývá zkracován zkratkou px.

Positioning

Pozice značky na trhu, její odlišení od konkurence.

PPC

PPC (Pay per Click) je jeden ze způsobů placení za reklamu na internetu. Placení nikoliv za imprese (zobrazení), ale za kliky. Zadavatelovi reklamy se zobrazují zdarma a platí až v případě, že na ně uživatel internetu klikne.

PR

PR (Public Relations) je soubor nástrojů sloužících ke komunikaci firmy s médii a  dalšími cílovými skupinami. PR lze obecně definovat jako komunikaci zajišťující dobré vztahy s partnery firmy.

PR agentura

PR agentura je společnost, která pro své klienty navrhuje, vytváří a provádí kampaně (koncepty). PR agentura zajišťuje komunikaci firmy.

Rating

Rating je procento z populace, které bylo zasaženo reklamním sdělením. Udává se v procentech cílové skupiny nebo v tisících.

Reklamní agentura

Reklamní agentura produkuje kreativní koncepty a  materiály, tedy obsah a formu komerční komunikace, a to na základě zadání klienta.

Relaunch

Relaunch znamená znovuuvedení značky na trh. Při novém uvedení je značka často měněna tak, aby odpovídala a reagovala na potřeby trhu.

Remarketing

Remarketing je metoda cílení internetové reklamy. Její princip spočívá v možnosti cílení na uživatele, kteří již někdy v minulosti navštívili zadavatelův web. Jedná se tedy o jakési "připomínací kampaně".

Retail

Retail značí maloobchod, prodej v malém, koncový prodej.

RGB

RGB je zkratka. Z fyzikálního hledika se každá barva dá složit ze tří základních barev – červené, zelené a modré (Red, Green, Blue).

ROI

ROI (Return on Investment) je ukazatel návratnosti investic. Smysl ukazatele je vyčíslit, kolik vydělá každá koruna investovaná do reklamy.

RTA

RTA (Real Time Advertising) je pojem vyjadřující  nákup reklamy v RTB. Většinou se používá termín Programmatic buying.

RTB

RTB (Real Time Bidding) je způsob nákupu online reklamy, který probíhá v online aukci  v "reálném čase". Draží se každá imprese banneru.

Sales promotion

Sales promotion má za účel po časově omezenou dobu zvýšit spotřebitelskou poptávku nebo ji přímo vyvolat. Příklady sales promotion jsou spotřebitelské soutěže, slevy, ochutnávky spojené s prodejem, služby/produkty navíc.

Sampling

Distribuce zkušebních vzorků. V médích často znamená příbal vzorečků k časopisům.

SEA

SEA (Search Engine Advertising) je zkratka označující formu placené reklamy u vyhledávání.

SEO

SEO (Search Engine Optimalizace) spočívá v lepším zobrazování stránek ve výsledcích vyhledávání ve vyhledávačích. Výsledkem optimalizace je, že zadá-li někdo do vyhledávače určité klíčové slovo  - spojené s webovou stránkou/produktem -, zobrazí se stránky na prvních pozicích v  přirozených (neplacených) výsledcích hledání.

Teaser

Teaser je forma reklamního sdělení, která má upoutat pozornost a hlavně vyvolat zvědavost. Obvykle po určitém období následuje inzerát či spot, který sdělení vysvětluje a doplňuje.

Timing

Timing znamená načasování, resp. časové rozložení kampaně. Může znamenat i volbu správného okamžiku.

TP

TP jsou tiskové podklady slangově TéPéčka, neboli technické parametry. Dokument obsahuje technické specifikace inzerátu. TP pro tištěná média obsahují: titul, ve kterém bude inzerát vytištěn; formát inzerátu (před ořezem, po ořezu, zrcadlo);  tisková metoda (ofset); jazyk inzerátu; rastr (hustota tiskových čar, bodů na jeden palec); kvalita obrázků (zpravidla 300 dpi a vyšší); zda má být písmo v křivkách;  úhly natočení; datum, kdy titul vychází; datum dodání podkladů; způsob dodání podkladů

Traffic

Traffic je pojem z internetového marektingu. Obecně znamená – návštěvnost webu.

TRP

TRP (Target Rating Point) značí kumulovanou sledovanost v konkrétní cílové skupině. TRP je veličina, která se používá pro popis zásahu kampaně v  konkrétní cílové skupině – ta je obvykle pro každou kampaň jiná. Vzniká jako součet sledovaností, tj. ratingů jednotlivých inzerátů v kampani, na konkrétní cílovou skupinu.

TV Share

Podíl na televizní sledovanosti. Vztahuje se k určité době a  určité cílové skupině. Jedná se o podíl televizního kanálu nebo pořadu na celkovém odsledovaném čase v procentech – součet tedy dává 100 %. Počítá se jen z diváků, kteří televizi v té době sledovali.

Umbrella Brand

Zastřešující značka, odvíjí se od anglického výrazu "umbrella" (deštník). Jedná se o takovou značku, která svým názvem zastřešuje celou rodinu produktů.

Umbrella Effect

Je to účinek, kterým zastřešující značka působí na produkty a značky, které zastřešuje. Zastřešující značka může na další produkty přenášet image, hodnoty značky a povědomí o značce. I naprosto novému produktu od počátku rychle poroste znalost značky.

UR - Unique User

UR je zkratka pro unikátní návštěvník (Unique User). Vyjadřuje návštěvníka, který navšíví webovou stránku v určitém časovém období (třeba měsíc). Při opakované návštěvě stejným návštěvníkem se jeho návštěva již nezapočítává. Počet unikátních návštěvníků za měsíc nám tedy udává, kolik reálných lidí na web alespoň jednou (za časové období) přišlo.

URL

URL (Uniform Resource Locator), neboli jednotný lokátor zdrojů, je řetězec znaků s definovanou strukturou, který slouží k přesné specifikaci umístění zdrojů informací (ve smyslu dokument nebo služba) na Internetu. Znamější pod názvem "odkaz".

Virální marketing

Virální marketing je forma marketingu zejména na internetu. Spočívá ve vytvoření zajímavé kreativy (obrázku, videa, aplikace), kterou si již následně uživatelé internetu sami přeposílají. Kreativa bývá většinou vtipná, se sexuálním podtextem, šokující (drsná), s originální myšlenkou nebo krásná (zvířátka, atp.).

VOD – Video on Demand

VOD je zkratka pro službu tzv. videopůjčovna na dálku. Obecný název pro technologie umožňující vybírání si videa na dálku (ze serverů), přičemž se video následně přehraje na zákazníkově televizi či počítači.

Výkonnostní marketing

Výkonnostní marketing je marketingem zaměřeným na výkon. Nejedná se však o to, kolikrát se reklama zobrazí nebo kolik prokliků reklama zaznamená. Smyslem tohoto typu marketingu je výkon sekundární, čímž je myšlena až měřitelná akce na webu zadavatele. Za měřitelnou akci (tzv. konverzi) lze stanovit např. vyplnění objednávky, registraci, přihlášení se k odebírání informací.

Obvykle se používá pro stanovení cílů tzv. konverzí nebo optimalizaci zdrojů návštěvnosti.

WR - Weekly Reach

Weekly Reach, neboli týdenní zásah (týdenní reach) je termén, který se používá v oblasti rádiové, ale i TV reklamy, a znamená zásah média nebo kampaně za dobu jednoho týdne. Důležitý je zejména při sledování poslechovosti rádiových stanic.  Pro posouzení poslechovosti rozhlasových stanic je potřeba znát jak weekly reach (poslechovost v posledních sedmi dnech), tak daily reach (poslechovost včera).

Zrcadlo

Pojem znamená prostor na stránce (v tisku), do kterého je možné umístit text či obrázek. Je o několik centimetrů menší než celková velikost strany novin/časopisu (tzv. čistý formát).

Zdroj: MediaGuru.cz

Linkuj.cz!
Autor Office

Autor: Office