Všeobecné smluvní podmínky

1. květen 2018

Všeobecné smluvní podminky společnosti MediaShow Group s.r.o.

Úvodní ustanovení

Společnost MediaShow Group s.r.o., se sídlem na adrese Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČ: 02814498, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (dále jen Poskytovatel), poskytuje za níže uvedených podmínek Uživatelům služby, zboží, produkty, software, internetové stránky a aplikace umístěné zejména na webových serverech SeveročeskýDeník.cz, StředočeskýDeník.cz, ZápadočeskýDeník.cz, JihočeskýDeník.cz, VýchodočeskýDeník.cz, DeníkČesko.cz, DnešníVysočina.cz, MoravskéListy.cz, MediaShow.cz, Evien.cz, Investigate.cz, MediaShowGroup.cz a dalších (dále jen Služby).

Vztah Poskytovatele s Uživatelem shora uvedených služeb se řídí těmito Všeobecnými smluvními podmínkami (dále VSP nebo Podmínky), nestanoví-li jinak zvláštní podmínky pro užívání Služby nebo technické podmínky užívání Služby, které jsou obvykle umístěny na Serverech vztahujících se k dané Službě.

Definice

Poskytovatel. MediaShow Group s.r.o., se sídlem na adrese Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČ: 02814498, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 224069.

Servery. Servery představují webové servery provozované Poskytovatelem.

Propojené osoby. Propojenými osobami s Poskytovatelem jsou smluvní zpracovatelé určitého typu Osobních údajů Uživatelů.

Uživatel. Uživatelem Služeb je každá osoba, která v souladu s Podmínkami navštívila Server nebo provedla Registraci. Dále každá osoba, která se již v minulosti zaregistrovala pro využívání některé konkrétní Služby Poskytovatele a ve využívání Služeb i nadále pokračuje.

Třetí osoba. Třetí osobou je jakýkoli subjekt odlišný od Poskytovatele, Uživatele a Propojených osob.

Služby. Službami se rozumí služby, zboží, produkty, software, internetové stránky a aplikace Poskytovatele pro Uživatele umístěné na doménách provozovaných Poskytovatelem. Služby jsou umístěné zejména na webových serverech severoceskydenik.cz, stredoceskydenik.cz, zapadoceskydenik.cz,jihoceskydenik .cz, vychodoceskydenik.cz, denikcesko.cz, dnesnivysocina.cz, moravsklisty.cz, mojeostravsko.cz, mediashow.cz, evien.cz, mediashowgroup.cz a dalších a odvozených doménách třetí a vyšší úrovně. Uživatel bere na vědomí, že zde uvedený výčet domén není vyčerpávající.

Užívání Služeb. Užíváním služeb se rozumí veškeré činnosti Uživatele prováděné na doménách Služeb včetně fyzického zakoupení zboží a jiných produktů prostřednictvím serverů provozovaných Poskytovatelem či s ním Propojenými osobami.

Obsah Služeb. Obsah Služeb představuje souhrn Obsahu Poskytovatele, Obsahu Uživatele a Obsahu Třetích osob.

Obsah Poskytovatele. Obsahem Poskytovatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) publikované Poskytovatelem jako součást Služeb, která vytvářejí funkční rámec Služeb (formu) a jejich náplň (obsah).

Obsah Uživatele. Obsahem Uživatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) poskytuté Uživatelem v souvislosti s Užíváním Služeb jako texty, obrázky, videa apod.

Obsah Třetích osob. Obsahem Třetích osob se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) Třetích Osob zobrazované v rámci Služeb.

Uživatelský účet. Uživatelský účet vzniká dokončenou Registrací a obsahuje parametry Užívání služeb (např. uživatelské jméno, emailovou adresu, nastavení Služeb apod.).

Registrace uživatele

Registrace. Pro Užívání Služeb, pro která je vyžadována Registrace, je nezbytné provedení Registrace. I v případě, že kterákoli Služba pro její Užívání (i jen omezené) nevyžaduje provedení Registrace, řídí se Užívání Služby těmito VSP. Uživatel je i v takovém případě povinen se s těmito Podmínkami seznámit a vyslovuje s těmito Podmínkami souhlas zahájením Užívání Služeb. Pokud Uživatel s těmito Podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb.

Kontakt. Pro kontaktování Poskytovatele nebo jednotlivé redakce prostřednictvím telefonického, písemného či emailového kontaktu, a to i prostřednictvím kontaktního formuláře, je využíván v rámci těchto Podmínek pojem Kontakt. Užívání Služby i v rámci Kontaktu se řídí těmito VSP. Uživatel je i v takovém případě povinen se s těmito Podmínkami seznámit a vyslovuje s těmito Podmínkami souhlas zahájením Užívání Služeb. Pokud Uživatel s těmito Podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb, tj. využít Kontaktu.

Registrační formulář. Registrace se provádí vyplněním a odesláním registračního formuláře. Registrační formulář je oprávněna vyplnit a odeslat pouze osoba starší 18 let plně způsobilá k právním úkonům nebo osoba mladší 18 let za přítomnosti svého zákonného zástupce, který rovněž za tuto osobu vysloví souhlas s VSP.

Registrační proces. Registrace se provádí na webové stránce příslušné k dané Službě. Zaregistrovat se může i Uživatel Služby vyžadující Registraci, který související stránky ani Službu nehodlá prozatím využívat.

Registrační údaje. Při Registraci je Uživatel povinen uvést správné a úplné údaje o své osobě, které jsou označené za povinné (dále jen Povinné osobní údaje). Bez poskytnutí Povinných osobních údajů není možné dokončit Registraci a Užívat Služby Poskytovatele vyžadující Registraci. Ostatní údaje poskytuje Uživatel dobrovolně. Poskytnuté údaje může Uživatel kdykoli doplnit, změnit či upravit. Uživatel je srozuměn s tím, že některé z poskytnutých údajů mají povahu Osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.

Souhlas s VSP. Před dokončením Registrace je Uživatel povinen seznámit se s  Podmínkami. Udělení souhlasu je nezbytnou podmínkou pro dokončení Registrace a Užívání Služeb vyžadující Registraci. Souhlas Uživatel vyjadřuje zaškrtnutím políčka „Souhlasím s podmínkami použití“, které je umístěno v registračním formuláři.

Vznik smluvního vztahu. Okamžikem dokončení Registrace (obdržením potvrzení o úspěšném dokončení Registrace na email zadaným při Registraci) je založen smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem, který se řídí těmito Podmínkami. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že provedením Registrace Uživatel vyslovuje souhlas s VSP, výslovně akceptuje veškerá jejich ustanovení a zavazuje se dodržovat pravidla v nich stanovená. Tímto ujednáním není dotčena možnost vzniku smluvního vztahu faktickým zahájením užívání Služby bez předchozí Registrace.

Uživatelský účet. Dokončením Registrace je Uživateli založen Uživatelský účet.

Rozšíření údajů. Poskytovatel je oprávněn kdykoli v budoucnu v souvislosti s poskytováním Služeb změnit rozsah Povinných osobních údajů a vyžadovat sdělení dalších údajů o Uživateli. Bez poskytnutí takových dalších Povinných osobních údajů nemohou být Služby Užívány. V takovém případě je Poskytovatel oprávněn Uživateli zrušit Uživatelský účet.

Práva a povinnosti

Prohlášení Uživatele. Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, je starší 16 let, nebyl zbaven způsobilosti k právním úkonům, jeho způsobilost k právním úkonům nebyla omezena v rozsahu znemožňujícím mu vyslovení souhlasu s těmito Podmínkami a užívání Služeb. Údaje, které Uživatel při Registraci poskytl, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné, používáním Služeb ze strany Uživatele za podmínek uvedených v Podmínkách nedojde k porušení právních předpisů vydaných jinými státy, než je Česká republika. Rovněž před zahájením užívání Služeb se důkladně seznámil s VSP. Dále, že těmto Podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi. Také si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování Služeb může ztratit dočasně či trvale přístup k Obsahu, a to jak Obsahu Poskytovatele, Obsahu Uživatele, také i k Obsahu Třetích osob.

Závazky Uživatele. Uživatel se zavazuje, že:

Neprovede Registraci, pokud by jejím provedením ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů České republiky i jiných států.

Nebude používat Služby, pokud by jejich použitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů České republiky i jiných států.

Nebude používat Služby, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 16 let.

Neprovede Registraci, pokud je Uživateli méně než 18 let bez přítomnosti svého zákonného zástupce.

Bude používat Služby pouze k účelu, k němuž jsou určeny.

Zajistí důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení Uživatele a pro přístup ke Službám, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné Třetí osobě.

Pokud Uživatel zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli Třetí osobou, bezodkladně to sdělí Poskytovateli.

Nebude se v souvislosti s užíváním Služeb dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání.

Nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Služby.

Oprávnění Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn:

Kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele pozastavit nebo omezit poskytování jakékoli Služby či jakkoli změnit způsob  poskytování jakékoli Služby, a to ve vztahu ke všem Uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým Uživatelům, bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele. A to včetně smazání, odstranění nebo znepřístupnění Obsahu Služby pro Uživatele.

Kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti předem informovat Uživatele ukončit poskytování jakékoli Služby, a to ve vztahu ke všem Uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým Uživatelům.

Kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele zrušit či zablokovat Uživatelský účet Uživatele dané Služby.

Poskytování služeb. Poskytovatel poskytuje Uživateli Služby za níže uvedených podmínek:

Licence Uživateli. Poskytovatel uděluje Uživateli licenci ke Službě, Obsahu Poskytovatele, software a jiným autorským dílům Poskytovatele (Předmět Licence Uživateli) bezplatnou, nepřevoditelnou a nevýhradní licenci platnou ve všech zemí světa, k užití Služeb, Obsahu Poskytovatele a software Poskytovatele (dále jen Licence Uživateli). Licence je udělena pouze v rozsahu sloužícímu k obvyklému užití Služeb Poskytovatele. Nikoliv ke komerčnímu využití.

Omezení Licence Uživateli. Uživatel nesmí pozměnit či upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat, distribuovat, zobrazovat, reprodukovat, publikovat, poskytovat podlicence, převádět nebo prodávat jakékoli informace, originál či rozmnoženiny Předmětu Licence Uživateli, ani z nich vytvářet souborná, či odvozená díla.

Práva k ochranným známkám a jinému duševnímu vlastnictví. Uživatel bere na vědomí, že na základě těchto VSP není oprávněn užívat obchodní firmu Poskytovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky Poskytovatele bez písemného souhlasu Poskytovatele.

Licence k Obsahu Uživatele Poskytovateli. Pokud Uživatel v souvislosti s využíváním Služby předá Poskytovateli své texty, obrázky, videa, autorská díla či jiný Obsah Uživatele (dále jen Předmět Licence Poskytovateli), bezplatně, výslovně a dobrovolně tím poskytuje Poskytovateli nevýhradní licenci k uvedeným způsobům užití Předmětu Licence Poskytovateli. Předmětem Licence Poskytovateli se rozumí dokument, informace nebo jiná data, která Uživatel odešle nebo jinak přenese prostřednictvím Služby na webové stránky jakéhokoli Serveru, jehož prostřednictvím Uživatelé využívají kteroukoli Službu Poskytovatele.

Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že je oprávněn Poskytovateli poskytnout Licenci k Předmětu licence dle těchto Podmínek a že poskytnutím takové licence Uživatelem ani jejím užíváním ze strany Poskytovatele nedojde k porušení práv Třetích osob.

Poskytovatel je oprávněn všemi způsoby v neomezeném rozsahu používat, pozměnit a upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat a jiným způsobem Předmět Licence Poskytovateli sdělovat veřejnosti, či jinak je rozšiřovat, zobrazovat, reprodukovat, publikovat, či jinak je zveřejňovat, poskytovat tato oprávnění a udělovat podlicence k Předmětu Licence Poskytovateli Třetím osobám, a vytvářet z nich souborná, či odvozená díla.

Poskytovatel není povinen Předmětu Licence Poskytovateli jakkoli užívat a je oprávněn Předmět Licence Poskytovateli kdykoli na základě vlastního uvážení odstranit ze Serverů provozovaných Poskytovatelem.

Předávání jakéhokoli Obsahu Uživatele, vč. příspěvků, názorů nebo připomínek Poskytovali Uživatelem je dobrovolné a za poskytnutí licence dle tohoto Podmínek nenáleží Uživateli úplata.

Bezplatnost

Registrace Uživatele ani využívání Služeb Uživatelem není zpoplatněno a je poskytováno Poskytovatelem Uživatelům zdarma.

Výjimku tvoří doplňkové funkci jednotlivých služeb, které mohou být zpoplatněny. Doplňkovou funkcí služby se rozumí nadstandardní možnost nebo funkce, jejichž aktivace není nezbytně nutnou podmínkou k používání základní funkcionality služby. Pravidla užívání doplňkových funkcí upravují zvláštní smluvní podmínky doplňkové služby.

Zásady chování Uživatele

Porušování právních předpisů. Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním Služeb a souhlasí s tím, že Služby nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky či jiných států vztahujících se na Uživatele, pravidly používání Služeb Poskytovatele a jeho oprávněnými zájmy, těmito Podmínkami jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet.

Uživatel je povinen vždy respektovat práva Poskytovatele, Propojených osob a Třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví.

Uživatel zejména nesmí vyvolat dojem, že uživatelem Služby je jiná právnická nebo fyzická osoba, než Uživatel.

Uživateli se dále výslovně zakazuje předávat Poskytovateli (umisťovat, nahrávat, odkazovat či jinak šířit) Obsah Uživatele, který zejména:

Porušuje práva duševního vlastnictví (autorská práva, práva související s právem autorským, průmyslová práva apod.) jiných osob.

Vede k nekalosoutěžnímu jednání, které je v rozporu s předpisy upravujícími soutěž v hospodářském styku nebo se zvyklostmi soutěže, přičemž mohou poškodit dobrou pověst nebo ohrozit chod nebo rozvoj podniku soutěžitele.

Obsahuje neoprávněně užité ochranné známky, obchodní jména a chráněná označení původu, k nimž přísluší výhradní právo Třetí osobě, nebo jakékoliv označení s ním zaměnitelné.

Obsahuje jakékoli části, jež podněcují nebo směřují k neplnění povinnosti uložené zákonem nebo na základě zákona nebo trestnému činu, schvalují trestný čin nebo veřejně vychvalují pro trestný čin jeho pachatele.

Obsahuje jakékoli části, jež svádí ke zneužívání návykových nebo životu nebezpečných látek nebo podporují nebo podněcují zneužívání takových látek,
obsahují jakékoli části, jež vyhrožují jiným osobám nebo skupině obyvatelů usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu.

Obsahuje jakékoli části, jež hanobí nebo podceňují některý národ, jeho jazyk, etnickou skupinu nebo rasu, nebo skupinu obyvatel pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání.

Obsahuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá.

Obsahuje pornografická díla, zvláště pak taková, jež zobrazují dítě, nebo v nichž se projevuje násilí nebo neúcta k člověku, nebo která zobrazují pohlavní styk se zvířetem.

Umožňuje osobám mladším osmnácti let přístup k jakýmkoliv pornografickým dílům.

Obsahuje nepravdivý údaj o jiném, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu.

Podporuje nebo propagují hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, nebo veřejně projevují sympatie k těmto hnutím.

Popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny proti lidskosti.

Sankce. V případě, že Uživatel užívá kteroukoli Službu Poskytovatele v rozporu s těmito VSP, má Poskytovatel právo kdykoli, bez předchozího upozornění a bez jakéhokoli nároku ze strany Uživatele ukončit či omezit poskytování Služeb, smazat, odstranit nebo jinak znepřístupnit Obsah Uživatele, nebo zrušit či zablokovat či zrušit Uživatelský účet.

Neaktivní Uživatelský účet. V případě, že se Uživatel nepřihlásí ke svému Uživatelskému účtu po dobu delší než 12 měsíců je Poskytovatel oprávněn zrušit takový Neaktivní Uživatelský účet.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje a citlivé údaje. Osobními údaji se rozumí informace o Uživateli, na základě kterých lze Uživatele přímo či nepřímo identifikovat. Citlivými údaji se rozumí informace o Uživateli, vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.

Rozsah osobních údajů. V souladu s VSP vyžaduje Poskytovatel v rámci Registrace Povinné osobní údaje. Uživatel může dobrovolně dle svého uvážení sdělit Poskytovateli další nepovinné údaje.

Rozsah citlivých údajů. Poskytnutí jakýchkoli citlivých údajů není povinné. Poskytovatel po Uživateli nevyžaduje ani nebude vyžadovat jakékoli citlivé údaje. Pokud Uživatel poskytne v rámci Služeb jakékoli citlivé údaje, činí tak dobrovolně na základě svého uvážení.

Ochrana Osobních údajů. Poskytovatel shromažďuje a uchovává Uživatelem zadané Osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Poskytovatel chrání Osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií. Poskytovatel prohlašuje, že podnikl veškerá možná t.č. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy Třetích osob.

Poskytovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy Třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k Osobním údajům jednotlivých Uživatelů či k jejich Uživatelským účtům či k příslušné databázi Poskytovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní Třetím osobám.

Omezení nakládání s údaji. Poskytovatel nebude bez předchozího svolení Uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat údaje Uživatele z jeho Osobních údajů služby Registrace způsobem, který by byl v rozporu s VSP.

Zpracování osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat Osobní údaje jednotlivých Uživatelů pro vlastní potřeby, tedy za účelem poskytování Služeb podle VSP a pro statistické účely.

Souhlas uživatele se zpracováním Osobních údajů. Provedením Registrace (vyplněním registračního formuláře, zaškrtnutím políčka a odesláním vyplněného registračního formuláře) uděluje Uživatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen ZoOÚ) se zpracováním Osobních údajů poskytnutých dle VSP Poskytovateli jako správci, za účelem identifikace Uživatele při užívání služby Registrace. Uživatel dále uděluje souhlas s dalším marketingovým zpracováním Osobních údajů dle VSP, zejména pro cílení reklamy Uživatelům Služeb a zasílání obchodních sdělení.

Předávání Osobních údajů. Provedením Registrace uděluje Uživatel Poskytovateli souhlas k předání Osobních údajů Uživatele Propojeným osobám.  Tyto Propojené osoby jsou povinny zabezpečit případně předané Osobní údaje proti jejich zneužití v minimálně stejném rozsahu jako Poskytovatel.

Doba udělení souhlasu. Uživatel uděluje shora uvedené souhlasy se zpracováním a předáváním Osobních údajů na dobu 10 let, resp. do úplného vypořádání práv a povinností vyplývajících z Užívání Služeb, neodvolá-li svůj souhlas dříve. Tím není dotčena povinnost Poskytovatele zpracovávat Osobní údaje Uživatele po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Zpracovatel. Správce je oprávněn pověřit v souladu se ZoOÚ Propojenou osobu nebo Třetí osobu jako zpracovatele Osobních údajů.

Odvolání souhlasu. Souhlas Uživatele se zpracováním Osobních údajů dle VSP je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli po založení Uživatelského účtu tento souhlas písemně odvolat na adrese Poskytovatele. Po odvolání souhlasu společnost Poskytovatel zajistí, aby veškeré údaje Uživatele byly z databáze Služby a z Uživatelského účtu Uživatele zlikvidovány a současně zajistí, aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány, či šířeny za účelem dalšího poskytování Služby. V takovém případě se na Uživatele nebudou vztahovat ta ustanovení Smluvních podmínek, která jsou podmíněna poskytnutím souhlasu. Tím není dotčena povinnost Poskytovatele zpracovávat Osobní údaje Uživatele po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Přístup Uživatele k údajům. Uživatel má od okamžiku založení Uživatelského účtu právo kdykoliv požádat Poskytovatele o informaci o zpracovávání svých Osobních údajů. V takovém případě Poskytovatel poskytne Uživateli informace v rozsahu stanoveném ZoOÚ. Pokud se Uživatel domnívá, že Poskytovatel zpracovává jeho Osobní údaje v rozporu se ZoOÚ, má právo požádat Poskytovatele (nebo Zpracovatele) o vysvětlení nebo požadovat, aby Poskytovatel (nebo Zpracovatel) odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů. Uživatel je dále oprávněn se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

Poskytnutí osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel může být povinen poskytnout Osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení). Poskytovatel je dále oprávněn, bude-li to nezbytné, zpřístupnit Osobní údaje k ochraně práv Poskytovatele nebo Propojených osob, nebo k ochraně osobní bezpečnosti Uživatelů nebo Třetích osob.

Statistická data. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů Poskytovatelem a Propojených osob pro rozvoj a provoz poskytovaných Služeb. Poskytovatel je oprávněn sdělovat Propojeným osobám údaje týkající se Uživatele v přiměřeném rozsahu pro konkrétní předem definovaný účel.

Obchodní sdělení a reklama

Reklama v rámci Služeb. Uživatel bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci Služeb mohou být zobrazovány reklamní či propagační sdělení (dále jen Reklama). Tato Reklama se může týkat Obsahu Služeb i jiných informací.

Rozsah Reklamy a způsob jejího zobrazení určuje Poskytovatel a je oprávněn jej bez předchozího upozornění kdykoli změnit.

Reklama představuje Obsah Třetích osob, a Poskytovatel proto žádným způsobem neodpovídá za obsah reklamy. Pro vyloučení pochybností strany výslovně prohlašují, že Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli, v důsledku existence, neúplnosti, nepřesnosti nebo neaktuálnosti jakékoli reklamy nebo v důsledku vztahu Uživatele se zadavatelem reklamy nebo prodejcem inzerovaného zboží nebo služeb.

Obchodní sdělení. Uživatel tímto v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn zasílat Uživateli na emailové adresy Uživatele uvedené při Registraci (nebo její změně) obchodní sdělení, obsahující zejména informace o novinkách Služeb a o produktech a službách Třetích osob.

Informační sdělení (Newsletter). Uživatel tímto v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn zasílat Uživateli na emailové adresy Uživatele uvedené při Registraci (nebo její změně) a při objednávce (zaškrtnutí políčka) informační sdělení, obsahující zejména informace o obsahových novinkách Služeb a o produktech a službách Třetích osob (odkazy na články).

Reklamní patičky. Uživatel tímto v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti rovněž souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn zasílat Uživateli na emailové adresy Uživatele uvedené při Registraci (nebo její změně) obchodní sdělení ve formě reklamních patiček a reklamních sdělení, tj. krátkých sdělení připojovaných k příchozí elektronické poště.

Vyloučení odpovědnosti

Vyloučení záruk. Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služeb, Obsahu Poskytovatele a Obsahu Třetích stran, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Služeb.

Zejména Uživateli nezaručuje, že: Služby budou dostupné nepřetržitě 24 hodin denně, 7 v týdnu. Služby budou plně funkční po celou dobu dostupnosti Služeb. Služby budou poskytovány bez chyb. Obsah Poskytovatele či Obsah Třetích Osob je přesný či správný a neporušuje žádná práva Třetích osob.

Odpovědnost za škodu. Uživatel prohlašuje, že bere na vědomí, že Poskytovatel neposkytuje ohledně poskytování Služeb žádné záruky, a že je proto poskytování Služeb spojeno s určitým rizikem a toto riziko akceptuje a zavazuje se učinit veškeré přiměřené kroky k tomu, aby v maximální možné míře vyloučil či omezil možnost vzniku újmy či jiných nepříznivých následků na svojí straně v souvislosti s užíváním Služeb.

Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Služeb, Obsahu Poskytovatele či Obsahu Třetích osob, omezením či ukončením poskytování Služeb.

Poskytovatel vůči Uživateli zejména neodpovídá za: Nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost či funkčnost jakékoliv Služby. Jakýkoliv následek poskytnutí nesprávných, nepřesných či neúplných údajů o Uživateli při Registraci. Jakýkoliv následek porušení povinností ze strany Uživatele ohledně ochrany Hesla a přístupových údajů k Uživatelskému účtu. Jakýkoliv jiný následek používání Služeb. Poskytovatel i Uživatel prohlašují, že úmyslem smluvních stran je v maximální míře dovolené kogentními ustanoveními právních předpisů omezit odpovědnost Poskytovatele v souvislosti se Službami vůči Uživateli.

Odpovědnost podle zvláštních předpisů. Poskytovatel v souladu s ustanovením § 3, 4 a 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném zněním, zásadně neodpovídá za obsah Obsahu Uživatele.

Odškodnění. Uživatel se zavazuje odškodnit Poskytovatele za veškerou újmu (majetkovou či nemajetkovou), která mu vznikne v důsledku zaviněného porušení ustanovení VSP Uživatelem.

Souhlas s podmínkami

Souhlas s Podmínkami. Každý z Uživatelů je povinen se před zahájením užívání Služeb seznámit s VSP a vyjádřit s nimi svůj souhlas. Souhlas lze vyjádřit buď přímo zaškrtnutím či kliknutím na tlačítko vyjadřující souhlas se zněním Podmínek nebo fakticky tím, že Uživatel začne používat jakoukoli ze Služeb. Pokud Uživatel s těmito Podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb.

Změny a účinnost změn Podmínek

Změny podmínek. Poskytovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto Podmínek. Změnu Podmínek sdělí Poskytovatel Uživateli.

Účinnost změn Podmínek. Jakékoliv změny těchto Podmínek nabývají účinnosti dnem určeným Poskytovatelem, avšak ve vztahu ke každému Uživateli pouze v případě, že Uživatel s takovou změnou projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje buď kliknutí na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas se změnou Podmínek nebo pokračování v používání služeb ze strany Uživatele i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek. Pokud Uživatel se změnami Podmínek nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že Uživatel, který se již v minulosti zaregistroval v rámci užívání některé ze Služeb přede dnem účinnosti těchto VSP a nadále na základě původní registrace Užívá Služby, stává se bez dalšího Uživatelem dle těchto Všeobecných smluvních podmínek a má se za to, že provedl Registraci ve smyslu těchto Podmínek.

Vztahy k Propojeným a Třetím osobám

Vztah k Propojeným osobám:

Předávání Osobních údajů. Uživatel v souladu s VSP udělil Poskytovateli souhlas k předání Osobních údajů Uživatele Propojené osobě.

Předávané údaje budou bezpečně odeslány Propojené osobě pomocí moderní technologie pro zajištění bezpečnosti předávaných dat.

Vztah k Třetím osobám:

Obsah Třetích osob. Poskytovatel není odpovědný za Obsah Třetích osob zobrazovaný Uživatelům v rámci Služeb či poskytovaný Uživatelům v rámci Služeb, a to zejména za reklamní sdělení Třetích osob zobrazovaná v rámci Služeb a software Třetích osob nabízený Uživatelům ke stažení v rámci Služeb. Poskytovatel zejména neodpovídá za to, že Obsah Třetích osob nezasahuje do práv jiných osob.

Obsah serverů Třetích osob. Servery ani služby Třetích osob nejsou kontrolovány Poskytovatelem a Poskytovatel není odpovědný za obsah žádného ze serverů Třetích osob, ani za obsah žádného propojení obsaženého na stránkách Třetích osob, ani za žádné změny či aktualizace serverů Třetích osob. Poskytovatel není odpovědný za žádnou formu přenosu přijatého od jakéhokoli serveru Třetích osob. Propojení serverů Třetích osob se službami Poskytovatele neznamená, že by Poskytovatel schvaloval obsah těchto serverů nebo byl v jakémkoli spojení s jejich provozovateli.

Závěrečná ustanovení

Komunikace. Veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem může být uskutečňována buď písemně (v případě Poskytovatele doručením na adresu sídla Poskytovatele a v případě Uživatele doručením na adresu uvedenou uživatelem při Registraci nebo na adresu, kde se Uživatel zdržuje), emailem (v případě Poskytovatele doručením na emailovou adresu redakce(@)mediashowgroup.cz nebo na emailové adresy uvedené u jednotlivých Služeb a v případě Uživatele na emailovou adresu uvedenou při Registraci). Komunikace ze strany Poskytovatele ve vztahu k jednomu či více Uživatelům může být Poskytovatelem uskutečněna rovněž formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím internetových stránek Poskytovatele (například v případě oznámení změny těchto Podmínek). Při použití některého ze shora uvedených způsobů komunikace se má za to, že byla zachována písemná forma. Ústní komunikace mezi Poskytovatelem či Uživatelem se může uskutečňovat prostřednictvím telefonu nebo prostřednictvím obdobných služeb umožňujících dálkový přenos hlasu (v případě Poskytovatele zejména prostřednictvím telefonního čísla +420 603 929 520 nebo prostřednictvích telefonních čísel uvedených u jednotlivých Služeb a v případě Uživatele prostřednictvím telefonního čísla uvedeného při Registraci).

Rozhodné právo a kolizní normy. Tyto Podmínky jakož i veškeré právní vztahy vznikající či které v budoucnu vzniknou mezi Poskytovatelem na straně jedné a Uživatelem na straně druhé v souvislosti se Službami se řídí právním řádem České republiky.

Řešení sporů. Veškeré spory vzniklé na základě těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi, nebo které vzniknou v souvislosti se Službami, budou s konečnou platností rozhodnuty v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky. Místně příslušným soudem je obvodní soud pro Prahu 1 (ve věcech patřících do věcné příslušnosti okresního soudu) nebo Městského soudu v Praze (ve věcech patřících do věcné příslušnosti krajského soudu).

Jazyková verze. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Česká verze Podmínek je závazná a případné další jazykové verze těchto Podmínek jsou vyhotoveny pouze pro informaci.

Účinnost. Toto znění Podmínek nabývá účinnosti dne 1.5. 2018. Nabytím účinnosti novějších Podmínek pozbývají automaticky účinnosti Podmínky s dřívějším datem účinnosti.

Nedílnou součástí VSP jsou následující dokumenty: